By-Pass i Fierit dhe ai i Vlores te shkrete,nuk punohet prej nje...

By-Pass i Fierit dhe ai i Vlores te shkrete,nuk punohet prej nje muaji

198
SHPËRNDAJE

Ja si eshte gjendja në dy prej kantiereve më të rëndësishëm të rrugëve në vend. By Passi i Fierit dhe ai i Vlorës jane thuajse të shkretë. Nuk po punohet prej një muaji ndërsa zyrat e Serenisimas janë boshatisur
Në kantierin e Levanit në Fier afati i punimeve është fshirë nga tabela pasqyruese e investimit.
Në Vlorë by passi duhej të kishte përfunduar por zvarritja e punimeve çoi në shtyrjen me një vit. Punimet janë ndalur dhe zyrtarët e Serenisimas nuk ndodhen në kantier.
Punimet për dy autostradat kanë nisur në vitin 2013. Zvarritja e tyre po lë pezull lidhjen mes dy akseve kryesorë të jugut atë Levan-Vlorë me Vlorë-Sarandë. Zvarritja pa fund e punimeve po e bën jetën e banorëve të padurueshme si rasti i familjes Rexhepi në Mbrostar
Burime nga Serenisima thonë se kompania i ka shitur aksionet e saj te një kompani spanjolle. Nga Ministria e Transportit dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar nuk ka asnjë sqarim për pezullimin e punimeve.
“Serenisima construzioni” e fitoi tenderin për të ndërtuar dy autostradat lidhëse të jugut të vendit duke ofruar 20 milionë euro më pak. Dy vjet pas nisjes së punimeve në dhjetor të vitit 2015, nën-kontraktorët shqiptarë e çuan Serenisiman në gjyq për mos shlyerje të detyrimeve duke përfshirë këtu edhe pagat e punonjësve.

Konflikti pezulloi punimet për afro një vit. Në tetor të vitit 2016 Serenisima kontraktoi firma të tjera shqiptare duke rifilluar punimet. Prej një muaji puna është ndalur. Me këto ritme punimet për by pass in e fierit nuk dihet se kur mund të mbyllen ndërsa by passi i Vlorës duket se do të përfundojë vetëm pas atij të fierit.
By Passi i fierit është i gjatë 22 km dhe për realizimin e tij janë vënë në dispozicion 60 milionë euro. Ai lidh autostradën Lushnjë-Fier me Levan-Vlorë duke shërbyer si nyje lidhëse mes veriut dhe jugut të vendit. By passi i Vlorës ka një gjatësi prej 30 km dhe bën lidhjen mes autostradës Levan-Vlorë dhe Vlorë-Sarandë. Për realizmin e tij janë ofruar 30 milionë euro.
Të dyja veprat i ka marrë përsipër kompania italiane Serenisima. Investitorët janë Banka Evropiane e Investimeve dhe Banka Erupiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Me heret Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar për ndjekje penale përgjegjësin e projekteve të huaja të Autoritetit Rrugor Shqiptar për shkelje financiare në projektet e bypas-it të Fierit dhe atij të Vlorës.

Sipas KLSH, nga auditimi janë konstatuar pagesa ndaj kontraktorëve privatë në kundërshtim me kontratën e punimeve civile dhe keqmenaxhim i fondeve, që kanë shkaktuar një dëm ekonomik për buxhetin e shtetit me vlerë 9.4 milionë euro.

KLSH vlerëson se ky dëm është shkaktuar në mënyrë të qëllimtë për të favorizuar privatin.

Të dy këto vepra si bypas i Fierit ashtu dhe ai i Vlorës duhet të kishin përfunduar vite më parë, por për shkak të problemeve me kompanitë ndërtuese vazhdojnë të zvarriten.

Vlerësimi i KLSH

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 817/1 prot., datë 05.09.2016 ka ushtruar auditim në Autoritetin Rrugor Shqiptar (ARRSH), për projektet “Ndërtimi i by-pass-eve te Fierit dhe Vlorës”, në përfundim të të cilit, me shkresën nr. 817/11 datë 30.12.2016 i ka përcjellë ARRSH gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet përfundimtare të Vendimit nr. 170, datë 30.12.2016 të Kryetarit të KLSH.

Nga auditimi u konstatuan pagesa ndaj kontraktorëve privatë të dhëna në kundërshtim me kontratën e punimeve civile, keq menaxhim i fondeve, me pasojë dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit në vlerë mbi 9.4 milionë Euro, si dhe shpenzime jo në përputhje me parimet e 3E-ve (efektivitetit, efiçiencës dhe ekonomicitetit) me vlerë 0.8 milionë Euro.

Projektet “Ndërtimi i By pass-it të Fierit dhe By-pass-it të Vlorës” , ka si qëllim ndërtimin e një By-pass-i me gjatësi 22 km në qytetin e Fierit dhe ndërtimin e një by-pass-i me gjatesi 29 km ne qytetin e Vlorës. Për realizimin e dy projekteve Qeverisë Shqiptare i është ofruar ndihmë ekonomike në formë huaje nga tre donator të huaj, Bankat BEI, BERZH, Cooperacione Italiane, si dhe grand nga Komisioni Europian dhe nga fondet IPA 2011. Qëllimi i të dy projekteve është të përmirësohet udhëtimi kohor dhe i sigurt, në veçanti përmes trafikut, si dhe për të lehtësuar kongjestionin dhe problemet mjedisore në qytetet e Fierit dhe Vlorës.

Gjatë auditimit u konstatuan disa shkelje dhe parregullsi në lidhje me përcaktimet e bëra në kontratat e konsulencës si dhe ato të punimeve civile, për sa i përket kryerjes së pagesave për punime të parealizuara, ndryshime të projektit të shoqëruara me rritje fiktive të çmimeve për zëra të ndryshëm punimesh, si më poshtë:

ARrSh ka lidhur dy kontrata për “Ndërtimin e By-pass(it) të Fierit”, me vlerë 39,866,012 Euro (pa tvsh), dhe për “Ndërtimin e By-pass(it) të Vlorës”, me vlerë 35,289,872 Euro (pa tvsh). Nga auditimi u konstatua se afati i punimeve nuk është përmbushur për të dyja kontratat, deri në fund të muajit gusht 2016. Palët kanë rënë dakord që të bëjnë rishikim të afatit të përfundimit dhe kanë përcaktuar datën 04.04.2016. Në fakt edhe ky afat nuk është përmbushur dhe aktualisht kontrata e punimeve është në proces. Nga ARrSH nuk është marrë asnjë masë për të përcaktuar dhe për të rënë dakord me kontraktorin për përcaktimin e një afati për përfundimin e punimeve, si dhe për hartimin e grafikut të miratuar të punimeve.

Aktualisht nga data 04.04.2016 midis ARrSH dhe kontraktorit, nuk ka një marrëdhënie kontraktuale të zyrtarizuar, ku të përcaktohej se kur parashikohen të përfundojnë punimet, si dhe të përcaktohen të gjitha të drejtat e detyrimet. Një fakt tjetër paradoksal është edhe ai që kontrata e mbikëqyrjes së punimeve për By-pass-in Fier është me afat deri më datë 31.12.2016, situate kjo e cila tregon për formalitet dhe veprime fiktive, si në menaxhimin e kësaj kontrate dhe të projektit.

ARrSh nuk i ka paraqitur deri më sot kompanisë zbatuese asnjë pretendim ‘zyrtar’ në lidhje me penalitetet që kjo shoqëri duhet të paguajë si pasojë e vonesave në kryerjen e punimeve dhe të cilat sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit të KLSH-së arrijnë deri në 4,125,346 Euro.

Me shkresën nr. 6275 prot. datë 27.07.2016 hyrje në ARRSH, është përcjellë urdhër sekuestro nga shoqëri përmbarimore mbi kreditë e kontraktorit të punimeve në shumën 247,504,223 lekë, për llogari të kompanive nën-kontraktuese. Ekzistenca e Urdhër Sekuestros paraqet risk të lartë për përfundimin e projektit, në të cilin situacioni i pagesës së ndërmjetme nr.14 që i përket muajit Dhjetor 2015 e deri në periudhën e auditimit, kontraktori nuk ka paraqitur asnjë certifikatë për pagesë, kjo për shkak të urdhrit të sekuestros. Palët nuk kanë dhënë argumente mbi mos përfundimin e investimit, dhe nga dinamika e problemeve, menaxhimi i projektit pa afate të realizimit, jashtë marrëdhënieve kontraktuale, tregon një keq menaxhim të kontratës së punimeve dhe të projektit në tërësi.

Kontraktori ka propozuar ndryshime të projektit të miratuara nga mbikëqyrësi i punimeve (njëkohësisht projektues i veprës), Këshilli Teknik i ARrSH, ku propozimet nga kontaktori kanë tjetërsuar plotësisht projektin origjinal të tenderuar, duke e denatyruar procedurën e tenderimit.

Nga auditimi, rezultoi se raporti hidrologjik-hidraulik fillestar i vitit 2011 për projektin “Ndërtimi i By-pass Fier”, realizuar nga projektuesi, i cili njëkohësisht është edhe mbikëqyrësi i punimeve, krahasuar me raportin hidrologjik të paraqitur nga kontraktori, në vitin 2014, janë plotësisht të njëjtë. Në raportin e vitit 2014 nuk është pasqyruar asnjë ndryshim në lidhje me situatën hidrologjike-hidraulike të projektit, dhe si rrjedhojë nuk kuptohet se kush është logjika se përse “duhej” një raport në vitin 2014 kur raportet janë thjeshtë kopjime dhe se i vetmi ndryshim i tyre është logo e shoqërive që e kanë paraqitur.

Projekti hidrologjik i vitit 2014, është miratuar edhe nga konsulenti/mbikëqyrësi i punimeve, dhe si rrjedhojë ka miratuar raportin e hartuar nga vetë ai (konsulenti) në vitin 2011. E gjithë kjo praktikë tregon për veprime falsifikuese, fiktive dhe tepër formale, dhe si pasojë edhe ndryshimet e kërkuara dhe të miratuara nga Këshilli Teknik i ARRSH, për këtë pjesë (hidraulike) në Variation Order/Urdhër Ndryshimi (VO) janë të pabazuara dhe kanë si qëllim vetëm rritjen e kostos së zërave të punimeve dhe të kontratës së punimeve dhe për përfitim të padrejtë të kontraktorit. Ndryshimi i kuotave të projektit të rrugës me të njëjtin studim hidrologjik-hidraulik, tregon një menaxhim të dobët të ARrSH, dhe ka krijuar risk të lart të mundshëm për përmbytjen në disa segmente të rrugës.

Për realizimin e komponenti B “Konsulentë dhe mbikëqyrje e punimeve të By-pass Fier”, më datë 21.07.2010 është firmosur kontrata ndërmjet ARRSH dhe bashkimit të operatorëve “Sintagma srl & SWS Consultin Engineering srl &Tecnic spa”, me vlerë 715,800 Euro. Për ketë kontrate është bere shtese ne shumen 527,707 euro, e cila në shume 142,410 euro është përballuar nga Cooperacione Italian dhe pjesa e mbetur prej 385,297 do të përballohet nga buxheti i ARRSH. Në fakt nga auditimi u konstatua se ARRSH vetëm sa ka cituar në shkresat se shtesa e kontratës në shumën 385,297 euro do të përballohet nga Buxheti i Shtetit, por ndërkohë nuk është marr asnjë masë për sigurimin e këtij fondi, nuk është kërkuar, argumentuar dhe nuk është ndërmarrë asnjë praktikë për sigurimin e shtesës në Ministrinë e Financave. Pra rezulton se është lidhur shtesa e kontratës midis palëve, pa u siguruar më parë burimi i financimit, veprim ky në kundërshtim me Marrëveshjet financiare të BEI dhe BERZH dhe me ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH” i ndryshuar.

Propozimet e ndryshimit të projekt-preventivit të By-pass Fier, të miratuara nga mbikëqyrësi dhe ARrSH me Vendimin 11, kanë ndryshuar kushtet e kontratës, termat e referencës së tenderit dhe specifikimet teknike të cilat i kanë ardhur në favor kontraktorit në përfitime për zëra të rinj punimesh dhe teknologji tjetër pune në vlerën 4,898,076 Euro.

Bazuar në certifikatën e punimeve nr. 14 (Dhjetor 2015) të By-pass Fier, janë certifikuar punimeve të pa realizuara në terren dhe të pajustifikuara bazuar dokumentacionit të zbatimit të punimeve në vlerën 333,666 Euro, veprim është në kundërshtim me Pikën 12.2 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës “Metoda e matjeve”.

Nga auditimi u konstatua se kompania konsulente e By-pass Fier, nuk ka plotësuar dhe dorëzuar në ARRSH ose në Drejtorinë e Tatimeve, formularët për shmangien e tatimit të dyfishtë, në zbatim të marrëveshjes bilaterale për shmangen e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal duke shkaktuar një dëm ekonomik në shumën 92,386 euro.

Nga auditimi për By-pass-in e Vlorës u konstatua se progresi i punimeve ka ecur me ritme shumë të ulëta. Situatën e dëshmojnë dhe shifrat e realizimit, ku realizimi fizik është në masën 5.6%, realizimi financiar në masën 14% dhe realizimi kohor në masën 60%, pra tregues të cilët janë në përpjesëtim të zhdrejtë me njëri-tjetrin, dhe për rrjedhojë ka rritur riskun e mos përfundimit të tij (projektit) brenda afatit të përcaktuar.

Sa më sipër, në analizë të të gjitha veprimeve dhe mosveprimeve të kryera, arrihet në konkluzionin që ato janë kryer me qëllimin e favorizimit të kontraktonit duke dëmtuar interesat e ligjshme të Shtetit. Në zbatim të përcaktimeve të bëra në nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe nenin 15/gj të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH i ka përcjellë organit të Prokurorisë Kallëzimin Penal nr.817/13 datë 04.01.2017, ndaj z. E.N në cilësinë e Përgjegjësit të Sektorit të Zhvillimit të Projekteve të Huaja dhe të Brendshme në ARRSH (pa përjashtuar këtu edhe përgjegjësinë e personave të tjerë vendimmarrës në këtë institucion), me akuzën e “shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.