Ja c’fare investimesh po kryhen kete vit ne Fier

Ja c’fare investimesh po kryhen kete vit ne Fier

3444
SHPËRNDAJE

Buxheti i Bashkisë Fier për vitin 2019 shkon ne vleren financiare 1,950,742,000 lekë 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2019 parashikohet si më poshtë:

• Të Ardhurat Gjithsej​​1,950,742,000 lekë

Nga këto:

✓ Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore               784,800,000 lekë
✓ Trasferta e pakushtëzuar         ​​​         ​​578,336,000 lekë
✓ Transferta specifike për funksionet e reja                 327,606,000 lekë 
✓ Të ardhura të trashëguara nga viti 2018        ​​260,000,000 lekë
 

Për vitin 2019Bashkia Fier ka parashikuar të kryejë investime në 488,031,369 lekë.

Investimet e Njësisë Shpenzuese Bashkia Fier, janë orientuar kryesisht në rikonstruksione ujësjellësash,blerje matesa uji, blerje mjete transporti te renda dhe motorra, blerje panele fotovoltaik ,mobilime dhe implementimi i sistem ngrohje –ftohje ,pajisje kompjuterike, shpronësime, mbikëqyrje dhe kolaudime dhe likuidime detyrime investimesh të prapambetura etj

Gjate vitit  2019 parashikohen te perfundojne investimet qefilluan ne 3-Mujorin e IV-t te vitit 2018 si : 

A- Ujesjellesat ne Njesine Administrative Portez te Krapsit dhe Patos –Fshat, Rikonstruksioni ne Depon e Ujit Cakran, Rikonstruksioni I Ujesjellesit te fshatit Varibop te cilat do te plotesojne nevojat e furnizimit me uje te gjithe banoreve te ketyre zonave duke zgjidhur perfundimisht problematikat e hershme .
B- Furnizimi me peme dekorative per rritjen e hapesirave tegjelberuara te Bashkise.
C- Shpronesimet per interes public ku perfshihen shpronesimet per shtimin e siperfaqes se varrezave publike dhe  shpronesime te tjera.
D- Bashkia ne periudhe 3- vjecare ka marre persiper te investoje ne blerjen e matesave te ujit per UK .Investimi ne total kap vleren 75 000 000 leke,nga te cilat 25 000 000 leke do te financohen ne vitin 2019.
.Ne investimet e vitit 2019 parashikohet te realizohen edhe Mobilimi I teatrit Bylis dhe “Projektim,zbatim ,sistem ngrohje ftohje per Teatrin Bylis,Kinemane dhe Galerine e Arteve” ,’Blerje ekrane Led”

Mobilimi I Teatrit do te behet ne vijim te rikonstruksionit total te ambienteve te brendshme te tij me fondet e IADSA (Marreveshja Italo-Shqiptare e Konvertimit te Borxhit per Zhvillim). 

.Investimi per “Projektim,zbatim ,sistem ngrohje ftohje per Tatrin Bylis,Kinemane dhe Galerine e Arteve” do te siguroje jo vetem permiresimin e kushteve te zhvillimit te aktiviteteve ne sallat e artit por edhe rritjen e performances se ketyre institucioneve.

.Investimi per “Blerje ekrane LED” ekrane te cilat do te vendosen ne sallen e Keshillit Bashkiak dhe tek Teatri “Bylis”.

– Ne investimet e vitit 2019 jane perfshire dhe “ Blerje te mjeteve dhe makinerive te ndertimit e mjeteve te transportit si dhe “Blerje automjete dhe motorra”.

Ne keto investime perfshihen mjete per plotesimin e nevojave me mjete per Bashkine dhe enteve vartese te saj per kryerjen e punimeve per rikostruksione te rrugeve ,trotuareve ,shkollave ,pastrimine siperfaqeve urbane dhe hapje kanalesh kulluese dhe vadites.

Njelloj si ne vitin 2018 eshte planifikuar qe te vazhdohet meinvestimet ne ndermarrjen e Sherbimeve Publike duke nderhyre ne rruge ,trotuare dhe rruget rurale ne gjithe territorin e Bashkise Fier duke shtruar rruget me asfaltobeton ,tapet , konglomerat.

Gjithashtu parashikohen te likuidohen dhe detyrimet e prapambetura ne investime nga viti 2018vendosja e kesh limitit nga Ministria e Financave).

Rruget ku do te nderhyet me investimet qe jane planifikuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Publike per t’u kryer gjate vitit 2019 me kete ndermarrje eshte si me poshte :

Qyteti Fier :

• Rruga  Kastriot Muco
• Rruga “Jakov Mile”( stacioni I trenit – kthesa e Gercallise0
• Rruga “Ismet Dertliu”
• Rruga “Vangjel Capo”
• Rruga “Tonc Kilica
• Rruga “Liria
• Rruga “Abaz Muca
• Rruga “Isa Buletini
• Rruga “Mihal Calamani
• Rruga “Europa”
• Rruga “Riza Hoxha
• Rruga : “14  Shtatori”

Sheshet :

• Sheshi tek pallati sharre lagja “Liri’
• Sheshi tek shkolla “Alen”
• Sheshi tek lagja “29 Nentori”
• Sheshet tek rruga Thoma Gallo  
• Sheshi tek lagja “ 16 Prilli”
• Sheshi fshatit Shtyllas Levan
• Sheshi fshatit Radostine   Dermenas
• Sheshi fshatit Pojan  Dermenas
• Sheshi lagja 8 shkurti te Bocovet.

NJA Dërmënas:

• Rruga Havaleas  Dermenas.
• Rruga “Kujtim Kosova “ Dermenas
• Rruga Qender Darzez- Bregdet’” Darzez
• Rruga e xhamis Dermenas.

NJA Libofshë:

• Rikonstruksion I rruges kryesore dhe I unazes ne fshatin Metaj(Dhamanjaket)
• Rruga Rreth  Libofshe – Libofshe.
• Rruga Metaj  Libofshe
• Rruga Rrungajes  Libofshe
• Rruga Varreza Daullas Libofshe
• Rruga e stacionit te trenit Libofshe

NJA Cakran:

• Rikonstruksion I Rruga lagjja Tafaj  
• Zgjerimi I ures Korceraj (Rruga Cakran – Vreshtas)
• . Rikonstruksion rruge lagjesh Cakran.

NJA Frakull:

1- Rruga  Kashisht – Sheq  Frakull
2- Rruga Peshtan Bregas  Frakull

NJA Levan:

• Rikonstruksioni i Rruga e kishes fshati Jaru Levan
• Rruga e Martines Levan
• Rikonstruksione te rrugeve te brendshme te fshatrave te NJA
• Rruga prane shkolles Bishan Levan
• Rruga Gegaj Bocove Levan
• Rruga Jarojve Bocove Levan
• Rruga Azizajve Peshtan I Madh Levan
• Rruga prane shkolles Bishan Levan

NJA Portez:

• Rruga Mbyet   Portez
• Rruga shkoll Portez – lagje Portez
• Rruga qendrore Grize Portez
• Rruga Brend portez – Rruga nac Fier – Patos  Portez

NJA Mbrostar:

• Rruga  Romeve  Mbrostar -Ura
• Rruga Zykallareve Mbrostar -Ura
• Rruga Halit Gremi Mbrostar -Ura
• Rruga  dashallaret Petove Mbrostar -Ura
• Rruga Gjoidesheve Petov Mbrostar -Ura
• Rruga qender Vajkan Mbrostar -Ura
• Rruga qender VERRI Mbrostar -Ura
• Rruga Kallm  Vogel Qerim  Kumanaku Mbrostar -Ura

NJA Topoje:

• Rruga Brahimaj  Seman I Ri  Topoje
• Rruga Nushi Seman Topoje
• Rruga e Ndonallareve Gjokalli Topoje
• Rruga Todi Llacka Fushe Topoje
• Rruga Llazi Sako Fushe Topoje 
• Rruga Gryke – Sheq Marinas  Gryke Topoje

Investimet e ne Ndermarrjen e Pastrim Gjelberimit janë kryesisht per blerje konteniere,peme decorative e pajisje te ndryshme per realizimin me cilesi te sherbimit te pastrimit dhe gjelberimit.

Investimet ne Qendren Ekonomike te Arsimit per :

a-“Makineri e pajisje “synon te realizoje blerjen e pompa uji per shkollat ,orendi e pajisje per kopshtet e konviktet,pajisje per mbrojtje nga zjarri si dhe soba per ngrohje.

b-“Inventar ekonomik” synon te realizoje blerjen e materialeve per zyrat,pajisje kompjuterike dhe te tjera inventar ekonomik.

Investimet ne Drejtorine e Artit dhe te Kultures per “Blerje pajisje te ndryshme “ synon te realizoje mobilimin e sallave te veshjes ,perdet, e materile te tjera per funksionimin sa me te mire te ambienteve te teatrit Bylis.

S'KA KOMENTE