Inceneratorët ne projektet ku u shpenzua më shumë

Inceneratorët ne projektet ku u shpenzua më shumë

119
SHPËRNDAJE

Pavarësisht situatës së pandemisë që ngadalësoi shumicën e projekteve në ekonomi në vitin 2020, tek menaxhimi i mbetjeve panorama shfaqet e ndryshme.

Inceneratorët kanë qenë ata që pavarësisht situatës kanë marrë pjesën më të madhe të parave ndërkohë që pjesa tjetër e projekteve shfaqin realizim të dobët me shpenzime që shkojnë deri në 9 për qind në raport me planin e fillimvitit e te tjere mbeten ende ne leter pasi presin nenshkrimin e marreveshjeve te financimit.

Në një përmbledhje të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë jepen edhe detajet për projektet.

Por cilët janë në fakt projektet e menaxhimit të mbetjeve urbane që u realizuan vitin e kaluar sipas programit të ministrisë. Së pari projekti “Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier”. Në buxhetin e rishikuar janë planifikuar 755,500,000 lekë dhe realizimi financiar është 752,770,000 lekë ose 99,6% e realizuar.

Së dyti projekti “Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Elbasan (Inceneratori i Elbasanit)”, janë parashikuar 586,770,000 lekë dhe realizimi financiar është 582,720,000 lekë ose 99,3% e realizuar.

I treti projekti “Administrimi i mbetjeve të ngurta në Juglindje të Shqipërisë, Faza e dytë”, plani është 55,000,000 lekë dhe realizimi financiar 35,911,000 lekë, ose 66 % e realizuar. Problematikë gjatë zbatimit të projektit ka qenë kundërshtimi i ndërtimit të stacionit të transferimit të mbetjeve në Pogradec, nga banorët e zonës. Bashkia Pogradec në bashkëpunim me donatorin (KfË) kanë vendosur që ky stacion, të mos ndërtohej dhe transporti i mbetjeve te bëhet drejtpërdrejtë në landfill. Projekti, ishte parashikuar të përfundonte brenda vitit 2018, por është shtyrë me marrëveshje të nënshkruar midis KfË-së dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë deri në fund të vitit 2020. Nga KfË dhe KRËM është kërkuar shtyrja e këtij projekti edhe për vitin 2021.

Së katërti projekti “Administrimi i mbetjeve të ngurta në juglindje të Shqipërisë, masa shoqëruese(Faza e II)”, plani është 80,000,000 lekë dhe realizimi financiar 6,773,379 lekë ose 9%.

“Projekti “Ndërtim venddepozitimi i Bushatit (faza II)”, është planifikuar 15,000,000 lekë dhe realizimi financiar është 15,000,000 lekë ose 100% e realizuar. Projekti zbatohet nga Bashkia Vau i Dejës dhe nuk është paraqitur ndonjë problematikë në MIE.

Projekti “Punime shtesë të impiantit të trajtimit të ujërave dhe shtresave të landfillit Bajkaj”, në vlerën 10,400,000 lekë. Projekti nuk ka pasur realizim financiar, pasi kontrata nga Qarku Vlorë është lidhur në datën 10.12.2020 me operatorin fitues dhe për këtë arsye nuk është bëre e mundur financimi i saj.

Projekti “Sistemi i menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun e Beratit”, është planifikuar 140,000,000 lekë dhe realizimi financiar ne vlerën 35,426,000 lekë, ose 26% e realizuar. Për zbatimin e këtij projekti është nënshkruar një marrëveshje shtesë dhe pritet disbursimi i projektit.

Projekti “Sistemi i menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun e Vlorës”, plani 439,499,000 lekë dhe realizimi financiar 466,691,000 lekë, ose 107% e realizuar. Ky tejkalim plani, ka ardhur nga fondet e planifikuara per financimin e huaj, nga fondet e Kredise.

Projekti “Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta, EKOPark Durrës”, plani 843,400,000 lekë dhe realizimi financiar 835,328,000 lekë, ose 99% e realizuar. Projekti është duke u zbatuar nga AKUM dhe po realizohet sipas kontratës.

Projekti “Projekti në fushën e mbetjeve të ngurta financuar në kuadrin e Ekonomisë Cirkulare”, plani 11,000,000 lekë. Gjatë vitit 2020, nuk ka pasur realizim financiar, pasi projekti është në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes së financimit me BE-në.

Projekti “Ndërtimi i stacioneve të transferimit të mbetjeve sipas parashikimeve të Masterplanit të Mbetjeve”, plani 10,000,000 leke. Gjatë vitit 2020, nuk ka patur realizim financiar, pasi projekti është në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes së financimit me KFW-në.

Projekti “Projekte për mbështetjen e zbatimin të Masterplanit të Mbetjeve të Ngurta”, plani 5,202,000 leke dhe për vitin 2020, nuk ka pasur realizim financiar, pasi projekti është në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes së financimit me KFW-në.

Projekti “Ndërtimi i landfillit rajonal Berat dhe masa shoqëruese”, plani 10,000,000 lekë dhe për vitin 2020, nuk ka pasur realizim financiar, pasi projekti është në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes së financimit me KFË-në” thuhet në dokument.

S'KA KOMENTE