Banka Shqiptare planifikon që 70% e popullsisë shqiptare të ketë një llogari...

Banka Shqiptare planifikon që 70% e popullsisë shqiptare të ketë një llogari bankare.

129
SHPËRNDAJE

Deri në fund të këtij viti, Banka e Shqipërisë planifikon që 70% e popullsisë shqiptare të ketë një llogari bankare.Shteti do të marrë përsipër detyrimin që shtresat vulnerabël të pajisen me karta bazike pa asnjë kosto. Është hedhur tashmë për konsultim publik projektligji që do bëjë të mundur përfshirjen në shërbimet e pagesave të të gjithë konsumatorët dhe veçanërisht, për individët të cilët nuk zotërojnë llogari bankare.

Objektivi i projektligjit është promovimi dhe rritja e përfshirjes financiare të popullsisë, duke krijuar lehtësira për kategori konsumatorësh të cilët e kanë të vështirë apo të pamundur hapjen dhe mbajtjen e një llogarie pagesash (rrjedhëse) në banka, për shkak të kostove që ajo mbart.

Paisja e tyre me kartë do të bëhet pa kosto ose me kosto të përballueshme prej tyre, duke garantuar dhe mundësuar të drejtën e çdo konsumatori, pavarësisht nivelit të të ardhurave, statusit të punësimit, historikut të aftësisë paguese, për të patur akses në shërbimet bazë të llogarisë së pagesës.

Drafti krijon kushtet për mosdiskriminimin e konsumatorëve për hapjen e një llogarie pagese me shërbime bazike, por nga ana tjetër detyron edhe bankat për celjen e tyre.

Në nenin 6 të Projektligjit parashikohen karakteristikat kryesore dhe shërbimet bazë që ofron llogaria e pagesave me shërbime bazike.

Në këto shërbime janë përjashtuar transaksionet e pagesave me karta krediti si dhe ofrimi i kredive të lidhura me shërbimet e pagesave, duke mos lejuar në asnjë rast tejkalimin e tepricës kreditore të llogarisë së pagesave.

Ligji rregullon mekanizmin e vendosjes së tarifave për llogarinë bazike, ku në përgjithësi parashikohet që tarifat për shërbimet e ofruara për llogarinë me shërbime bazike të jenë më të ulëta se ato për llogaritë standarde të pagesave, ndërsa për disa kategori vulnerabël është parashikuar që tarifa e shërbimeve të jetë zero.

Bazuar në këto kritere është përcaktuar aplikimi i një tarife të arsyeshme për shërbimet e ofruara nëpërmjet llogarisë së pagesave me shërbime bazike, e cila nuk duhet të tejkalojë 50% të nivelit mesatar të tarifës së aplikuar nga banka për të njëjtat shërbime, nëse këto do të ofroheshin nga një llogari pagesash standarde.

Tarifat preferenciale do të aplikohen edhe për një numër të kufizuar të debitimeve direkte dhe transfertave të kreditit.

Nëse numri i transaksioneve për këto shërbime, tejkalon kufirin e caktuar në ligj (5 transaksione në muaj), tarifat e aplikuara nuk duhet të jenë më të larta se ato që banka aplikon sipas përcaktimeve në politikat e saj të brendshme për përcaktimin e tarifave.

Gjithashtu për disa kategori vulnerabël është parashikuar që tarifa e shërbimeve të jetë zero. Përcaktimi i kësaj kategorie vulnerabël është bazuar në legjislacionin që rregullon asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë dhe kategori të tjera të mbrojtjes sociale,

dhe përfshirja e kategorive të tjera përtej parashikimeve në këtë legjislacion rregullohet nëpërmjet parashikimit të përcaktimit të tyre nga Banka e Shqipërisë dhe publikimit në faqen zyrtare të saj kohë pas kohe.

Një tjetër lehtësi e rëndësishme që siguron ligji është mundësia për kalimin në llogari bazike për të gjithë ata që aktualisht kanë llogari bankare me tarifa normale.

Një e drejtë tjetër që garanton ky ligj është mundësia e hapjes së një llogarie të re duke mbyllur atë ekzistuese, nëse plotësohen kushtet e parashikuara në projektligj.

S'KA KOMENTE