85 familje të pastreha perfitojne nga programi social I strehimit

85 familje të pastreha perfitojne nga programi social I strehimit

211
SHPËRNDAJE
85 familje të pastreha perfitojne nga programi social I strehimit “subvencim i interesave te  kredisëBashkia Fier.

Keshilli i Bashkise Fier ka miratuar me unanimitet listen me emrat e perfituesve nga ky projekt . Emrat e  perfituesve te kredise per strehim jane perzgjedhur ne baze te vleresimit te pikeve dhe kritereve te percaktuara ne ligj

Nisja e ketij procesi ka ardhur si rezultat jane  i rritjes se  interesave per te perfituar nga programi social i strehimit subvencionim i kredise per blerjen e nje banese me kosto te ulet, program i parashikuar nga Ligji nr.9232, dt.13.05.2004 

Ky program, ka ardhur si rezultat i rritjes se kerkesave ngafamiljet e pastreha qe kane kryesisht statusin cifteve te rejasidhe nga familjet aplikuese me individe me aftesi paguese sipaskritereve ligjore te percaktuara nga ligji(bashkangjitur kriteretligjore).

S'KA KOMENTE